วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
จ้างค่าซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2067 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านคลองลุง หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างทำเสาล้มลุกกั้นจราจรและป้ายจราจรบอกช่องทางพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ชนิดเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดเชื้อเพลิง (ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง