วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุกีฬา ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่อง)
13  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง บริเวณสามแยกคลองลุง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเลียบทางรถไฟ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ฺ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง