ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 ส.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดีราษฎร์ [ 27 ก.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หร [ 17 มี.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]
...........................................................................................