การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 12 มี.ค. 2567 ]
...................................................................................................................................................................
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 13 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]
...................................................................................................................................................................
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]
...................................................................................................................................................................
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]
...................................................................................................................................................................
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]
...................................................................................................................................................................
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.2566-2570 [ 25 ส.ค. 2565 ]
...................................................................................................................................................................