วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567

  วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2567

  เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาองค์กรชุมชน

  เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำประปาชุมชน