เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


#การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

- วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ธราพร ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลฉวาง พิจารณา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่

- ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

พร้อมทั้งได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน แต่มีการเสนอชื่อคณะกรรมการ จำนวน 6 ท่าน จึงต้องดำเนินการขอมติที่ประชุมเพื่อทำการคัดเลือกให้เหลือ 3 ท่าน ซึ่งยังคงไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ จึงต้องดำเนินการจับฉลากคณะกรรมการแปรญัตติ โดยที่ประชุมได้เสนอให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก ซึ่งได้คณะกรรมการแประญัตติ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายพลภัทร คงสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 2.นายสยาม รักษาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 3.นายกัมปนาถ ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล

- ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง

* รายการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ของกองช่าง

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง

- ญัตติ ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

* รายการค่าครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ของกองช่าง

มติที่ประชุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

มติที่ประชุมการโอนงบประมาณรายจ่าย เห็นชอบ 6 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

- ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

* โครงการปรับปรุงทางเท้าสายชลประเวศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

* โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายดำรงฤทธิ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

* โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดิราษฎร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 05/08/65

2022-09-22
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-06
2022-09-02
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27