เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 4 เม.ย. 2567 ]17
2 ประกาศ เรื่องแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) [ 1 มี.ค. 2567 ]22
3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ ระหว่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง และจะขายทอดตลาด ใน วันที่ 11 มีนาคม 2567(เงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี [ 29 ก.พ. 2567 ]88
4 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ก.พ. 2567 ]1
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [ 20 พ.ย. 2566 ]16
6 ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อกรรมการ ปปช.ตามมาตรา 107 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) [ 13 พ.ย. 2566 ]14
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม [ 10 พ.ย. 2566 ]10
8 ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 26 ต.ค. 2566 ]10
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 27 ก.ย. 2566 ]61
10 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2566 ]22
11 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง [ 24 ส.ค. 2566 ]21
12 การแจ้งเตือนการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ 21 ส.ค. 2566 ]28
13 การแจ้งเตือนการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆโดยแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสนง.คกก.กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ 21 ส.ค. 2566 ]22
14 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]36
15 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]35
16 การแจ้งเตือนการใช้เพจ Facebook และแอปพลิเคชั่นไลน์ปลอมเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม [ 15 พ.ค. 2566 ]30
17 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 30 มี.ค. 2566 ]46
18 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 มี.ค. 2566 ]34
19 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ เดือนมีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]45
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14