เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


#การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

- วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ธราพร ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลฉวาง พิจารณา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่

- ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง

- ญัตติ การขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี 2565

โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง

- ญัตติ การขอความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี 2564

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง

- ญัตติ (ด่วน) การขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี 2565

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 30/08/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12