เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

สมาชิกสภาเทศบาล


นายศุภชัย  ธราพร
ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง

นายสยาม   รักษาวงศ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง
นายธรรมศักดิ์   ภูมิสาร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฉวางนางกรชนก  ฤทธิรุตม์

นายจิรศักดิ์    รักษ์มณี

นายจารึก   มิศกาชีพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง


 
นายสมพาส  ชิราพร

นางสาวกฤษณา  กุศลเอี่ยม

นายกัมปนาท   ประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวางนายฉัตรชัย    มณีมาส
นายนัช   อินทร์แก้ว
นายพลภัทร คงสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง