เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงค์
ปลัดเทศบาล
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
นายสุเมศวร์ เสือทอง
 นางสุวรรณี  เสือทอง
นายกิติพงษ์  อภัยพันธ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม