เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

สำนักปลัด


นายสุเมศวร์  เสือทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 087-2787984

นางมุกดา  บัวสกัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร  081-7873219
นางสาวบูรณิมา  ชินราช
นายจรูญฤทธิ์  กมัญฑา นายกิตติกร  เกื้อกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายถาวร  จารีตดิลก นางสาวิตรี  เสนามิตร -ว่าง-
เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกันลิกา  นวลใย
นางสาวพิศณ์สุภา พิทักษ์วงศ์
นางกัญจน์ภัสสรณ์  บุญมีชัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายอลังก์ศิริ ศรีรัตน์ นายสุบรรณ บวดขุนทด
นายภัทราวุุธ  พิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ พนักงานขับรถยนต์
พนักงาน​ขับรถ​ยนต์​นายจิรวัฒน์  จารีตดิลก


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ