เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

สำนักปลัด

นายสุเมศวร์ เสือทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิสุทธ์ ชนะพล
นางมุกดา  บัวสกัด
นางกัญจณ์รัชฐาณ์ สามัคคี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุจิตต์  อภัยพันธ์
 
นางสาวสาวิตรี สุขาทิพย์
นักปฏิบัติงานทะเบียน
 
พนักงานแทศกิจ
นายสุวัฒน์ สุวรรณวงศ์
 
นายถาวร จารีตดีลก
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจิรวัฒน์ จารีตดิลก
นางสาวพิศณ์สุภา พิทักษณ์วงศ์
นางกัญจน์ภัสสรณ์ บุญมีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวกันลิกา นวลใย
นางสาวจินทนา ขอประเสริฐ
นางสาวบุญศรี รัตนมณี
ผช.พัฒนาชุมชน
ผช.จนท.ธุรการงานป้องกันฯ
ผช.จนท.ธุรการสำนักปลัดฯ