เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายสุเมศวร์  เสือทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 087-2787984

นางมุกดา  บัวสกัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร  081-7873219
นางสาวบูรณิมา  ชินราช
นายจรูญฤทธิ์  กมัญฑา นายกิตติกร  เกื้อกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายถาวร  จารีตดิลก นางสาวิตรี  เสนามิตร -ว่าง-
เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกันลิกา  นวลใย
นางสาวพิศณ์สุภา พิทักษ์วงศ์
นางกัญจน์ภัสสรณ์  บุญมีชัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายอลังก์ศิริ ศรีรัตน์ นายสุบรรณ บวดขุนทด
นายภัทราวุุธ  พิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ พนักงานขับรถยนต์
พนักงาน​ขับรถ​ยนต์​นายจิรวัฒน์  จารีตดิลก


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ