เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองคลัง

นางสุวรรณี  เสือทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0895930795นางสุวรรณี  เสือทอง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


โทร 089-5930795


-ว่าง-
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  สมคิด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน