เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองช่าง


จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวล่าง)

1.นายชัชชม  ช่วยเรืองพันธ์                
2.นายกิติพงษ์  อภัยพันธ์                
3.ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิเกตุ  จารีตดิลก
ตำแหน่งผช.นายช่างโยธา
ตำแหน่งผอ.กองช่าง
ตำแหน่งผช.จนท.ธุรการกองช่าง
จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวกลาง)

1.นายสุภาพ  รักษาศรี               
2.นายไพฑูลย์  ร่านจันทร์               
3.นายอุดมศักดิ์  เอี่ยมวงศ์               
4.นายอนุพงศ์  เอียดศรี               
5.นายประสิทธิ์  เอียดประพาล           
6.นายสาวิทย์  รัตนสุวรรณ
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตำแหน่งพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุฯ
ตำแหน่งพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุฯ
ตำแหน่งพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุฯ
ตำแหน่งพนักงานดูแลสวนสาธารณะ
ตำแหน่งพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุฯ
จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวบน)
1.นายโกศล  วงศ์พิพันธ์               
2.นายรินทร์  แก้วนรา               
3.นายวัชรพงศ์  ผิวสลับ               
4.นายอนุชา  แก้วนรา               
5.นายอรรถชัย  เลิศไกร
ตำแหน่งพนักงานดูแลสวนสาธารณะ
ตำแหน่งพนักงานดูแลพัสดุ กองช่าง
ตำแหน่งผช.ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพัสดุฯ
ตำแหน่งผช.ช่างไฟฟ้า