เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
  1.2 พัฒนาระบบจราจร
  1.3 ปรับปรุงขยายเขตประปา
  1.4 ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  2.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  3.1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
  3.2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา
   
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  4.1 สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  4.2 บำบัด และกำจัดขยะมูลฝอย
  4.3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
  5.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ
  5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
   
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
  6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  6.2 ส่งเสริมระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น