เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม


จากด้านซ้ายไปด้านขวา

1.นางกันยกร  โสมติด
2.นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง

ตำแหน่งจพง.ธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา