เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวนั่ง)

1.นายทรงวุฒิ  อุปลา               
2.นายสำรวย  ร่านจันทร์               
3.นายบุญมี  สกุลขำ               
4.นายประสาร  ทองหวาน               
5.นายณรงค์ฤทธิ์  คำพรรณ์           
6.นายปริทัศน์  สังข์ขาว               
7.นายวุฒิศักดิ์  อุปลา
ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ
ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ
ตำแหน่งผช.พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ
ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ
ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ/ขนขยะ
จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวยืน)
1.นางสาวธัณยกานต์  พุทธธรรมรงค์       
2.นางวรรณรัตน์  สิขิวัฒน์               
3.นางนัยนา  ทองหวาน               
4.นางพาณี  รุ่งเรือง               
5.นางปรารถนา  ไชยเสนา               
6.นางพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง               
7.นางสาวสุวัลย์ลี  ร่านจันทร์           
8.นางเกษรินทร์  วงศ์พิพันธ์           
9.นางสาวสุนันทา  เสริมบุตร           
10.นางสาวเปมิกา  หนูเสน           
11.นางพรรัตน์  แก้วนรา
ตำแหน่งผช.จนท.ธุรการกองสาธารณสุขฯ
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
ตำแหน่งผอ.กองสาธารณสุขฯ
ตำแหน่งพนักงานดูแลตลาดและร้านค้า
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ
ตำแหน่งผช.จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
ตำแหน่งพนักงานกวาดขยะ