เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายจรูญฤทธิ์ กมัญฑา
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน