เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

 
 "องค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส  เป็นเลิศด้านบริการ
  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
"

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คูระบายน้ำ
2. ส่งเสริมด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน
3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการธรรมชาติ
4. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. พัฒนาด้านการศึกษา
6. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
2. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. ประชาชนมีรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. ประชาชนได้ร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
5. ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีสุขอนามัยที่ดี
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล