เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
              การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การรับจ้าง ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ
              - การพาณิชยกรรม ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ดำเนินกิจการร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านขายทองรูปพรรณ ปั๊มน้ำมัน มีสถาบันทางการเงินให้ บริการ 2 แห่ง
              - การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด เป็นต้น
              - การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวางได้แก่ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
              - การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวางได้แก่ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
              - ข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ เนื่องจากชุมชนฉวางมีส่วนราชการทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
 
การเกษตรกรรม
              ลักษณะการประกอบการเกษตรในท้องถิ่น อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด เป็นต้น และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
              ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
              1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
              2) สถานประกอบการด้านบริการ
1. ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
2. โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 
การอุตสาหกรรม
              ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวาง มีอุตสาหกรรม ได้แก่ ร้านเชื่อมกลึงโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
 
การท่องเที่ยว
              ภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวนสุขภาพเทศบาลตำบลฉวาง เป็นต้น