เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
มาตรฐานคุณธรรม/จริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลฉวางเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]10
2 คำสั่ง เทศบาลตำบลฉวางเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริธรรม [ 30 มี.ค. 2566 ]9
3 การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos and Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาล [ 21 ก.พ. 2566 ]10
4 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 18 ม.ค. 2566 ]14
5 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]9
6 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]8
7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 [ 2 ม.ค. 2566 ]8
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]9
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]9
10 ปรมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]9
11 ประกาศเทศบาล เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]9
12 ประกาศเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2565 ]10
13 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]9