เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 12 มี.ค. 2567 ]0
2 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 13 พ.ย. 2566 ]1
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 พ.ย. 2566 ]1
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]0
5 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]1
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]1
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]0
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]1
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]1
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ.2566-2570 [ 25 ส.ค. 2565 ]1
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ต.ค. 2564 ]0