เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]91
2 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 มิ.ย. 2564 ]127
3 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 มิ.ย. 2564 ]131
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 12 ก.พ. 2563 ]121
5 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีี่ 4 ) พ.ศ.2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]85
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]90
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]122
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]123
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]87
10 พระราบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับทีี่ 5 พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]88
11 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]89
12 ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับทีี่ 3 พ.ศ.2543 [ 11 ธ.ค. 2562 ]92
13 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 12 พ.ย. 2562 ]99
14 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 16 ต.ค. 2562 ]130
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล [ 10 ก.ย. 2562 ]137
16 ระเบียบว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรีี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุาการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล [ 9 เม.ย. 2562 ]91
17 กฎกะทรวง กำหนดกรณีการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]81
18 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]94
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 [ 12 ก.ย. 2561 ]96
20 พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 [ 20 ธ.ค. 2560 ]93
 
หน้า 1|2