เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (2/2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (2/2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :