เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองคลัง

นางสุวรรณี  เสือทอง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพวงผกา วรรณโน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นางสาวกมลศรี  เนาวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ