เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 


ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับทีี่ 3 พ.ศ.2543

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562