เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2565 ]11
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]23
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]25
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]25
5 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]23
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]18
7 ปรมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]19
8 การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น [ 15 ธ.ค. 2564 ]34
9 การกำหนดวันลา การมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]43
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]18
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]19
12 ประมวจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]18
13 ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]24
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]22
15 แต่งตั้งผู้ปฏฺบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]20
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]19
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]17
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]18
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบ 1/2565 - 2/2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]38
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5