เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2563 ]30
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]27
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]25
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]23
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]30
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]34
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]27
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]29
9 จรรยาข้าราชการ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]23
10 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]19
11 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]17
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2563 ]25
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ (ฉบับที่ 2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]20
14 หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]31
15 การมอบอำนาจให้รองนายก 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]25
16 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]28
17 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]20
18 การมอบหมายงานภายในกองช่างและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]22
19 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]20
20 มอบหมายงานภายในสำนักปลัดเทศบาล และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]18
 
หน้า 1|2