เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดวันลา การมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]13
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบ 1/2565 - 2/2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]10
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2563 ]46
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]41
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]40
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]36
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]48
8 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]50
9 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]42
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]50
11 จรรยาข้าราชการ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]32
12 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]31
13 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]29
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2563 ]38
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ (ฉบับที่ 2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]31
16 หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]46
17 การมอบอำนาจให้รองนายก 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]39
18 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]41
19 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]36
20 การมอบหมายงานภายในกองช่างและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]34
 
หน้า 1|2|3