เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]5
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]20
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ก.ย. 2566 ]26
4 รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (รอบที่ 1) [ 26 เม.ย. 2566 ]44
5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 17 ม.ค. 2566 ]53
6 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการิพจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แลื่นขั้นค่าจ้าง เลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]52
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]64
8 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2565 ]83
9 รายงานผลการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]35
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]89
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]86
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]85
13 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]88
14 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]78
15 ปรมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]79
16 การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น [ 15 ธ.ค. 2564 ]126
17 การกำหนดวันลา การมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]132
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]75
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]76
20 ประมวจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6