เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]36
2 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]61
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]48
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 ต.ค. 2565 ]46
5 หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย ประกอบการกิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]53
8 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตห.ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรง ตห.สูงขึ้น (ฉ2) พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]125
9 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]125
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]112
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]128
12 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]112
13 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]116
14 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]120
15 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]117
16 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]125
17 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]122
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]111
19 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]122
20 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]125
 
หน้า 1|2