เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 12 ก.พ. 2563 ]32
2 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีี่ 4 ) พ.ศ.2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]35
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]35
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]37
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]35
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]37
7 พระราบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับทีี่ 5 พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]38
8 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]36
9 ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับทีี่ 3 พ.ศ.2543 [ 11 ธ.ค. 2562 ]40
10 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 12 พ.ย. 2562 ]39
 
หน้า 1|2|3