เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 8 มิ.ย. 2563 ]8
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]10
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]8
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]8
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]8
6 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]10
7 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]9
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]8
9 จรรยาข้าราชการ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]10
10 นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]10
11 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]9
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2563 ]9
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ (ฉบับที่ 2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]10
14 หลักเกณฑ์การกำหนดการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]9
15 การมอบอำนาจให้รองนายก 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
16 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
17 การมอบอำนาจและแบ่งงานให้รองปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]10
18 การมอบหมายงานภายในกองช่างและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
19 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
20 มอบหมายงานภายในสำนักปลัดเทศบาล และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]10
 
หน้า 1|2