เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566-2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง [ 9 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]15
4 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]22
5 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [ 20 พ.ย. 2566 ]13
6 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]19
7 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]31
8 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]16
9 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]31
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]42
11 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 มี.ค. 2566 ]30
12 ประกาศเทศบาล เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]44
13 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]32
14 ประกาศเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์ QR CODE เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]34
15 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
16 ประกาศ เรื่องแผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]45
17 ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]50
18 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]50
19 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]43
20 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3