เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องแผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]6
3 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]6
4 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]9
6 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]7
7 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]19
8 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]59
9 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]21
10 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]28
11 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]36
12 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. [ 8 ก.พ. 2565 ]29
13 ประกาศ เรื่องรายงานติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบ e-plan ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]30
14 แผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]34
15 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 15 ธ.ค. 2564 ]23
16 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิน [ 14 ธ.ค. 2564 ]25
17 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]25
18 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]27
19 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ต.ค. 2564 ]31
20 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]32
 
หน้า 1|2