เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]9
2 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]19
3 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]10
4 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]19
5 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]24
6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. [ 8 ก.พ. 2565 ]20
7 ประกาศ เรื่องรายงานติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบ e-plan ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]20
8 แผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]25
9 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 15 ธ.ค. 2564 ]14
10 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิน [ 14 ธ.ค. 2564 ]15
11 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]14
12 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]17
13 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ต.ค. 2564 ]20
14 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]21
15 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]21
16 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]37
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้่องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]23
18 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 4 ส.ค. 2564 ]38
19 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 22 มิ.ย. 2564 ]25
20 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
 
หน้า 1|2