เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [ 20 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศเทศบาล เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]0
5 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]17
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]28
7 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 31 มี.ค. 2566 ]17
8 ประกาศเทศบาล เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]25
9 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]19
10 ประกาศเทศบาล เรื่องประชาสัมพันธ์ QR CODE เพื่อเข้าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]19
11 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]23
12 ประกาศ เรื่องแผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]32
13 ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]35
14 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]36
15 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]32
16 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]34
18 รายงานผลคะแนนและการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]26
19 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]17
20 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3