เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]6
2 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]8
3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. [ 8 ก.พ. 2565 ]10
4 ประกาศ เรื่องรายงานติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบ e-plan ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]10
5 แผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]12
6 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 15 ธ.ค. 2564 ]5
7 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิน [ 14 ธ.ค. 2564 ]5
8 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]4
9 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]8
10 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ต.ค. 2564 ]10
11 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]11
12 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]11
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]14
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้่องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]13
15 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 4 ส.ค. 2564 ]15
16 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 22 มิ.ย. 2564 ]6
17 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 มิ.ย. 2564 ]5
18 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 มิ.ย. 2564 ]7
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]11
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1/2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2