เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานนโยบายและแผน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
22 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]43
23 รายงานผลคะแนนและการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]38
24 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]23
25 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]38
26 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]49
27 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]101
28 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]54
29 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]63
30 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]68
31 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. [ 8 ก.พ. 2565 ]60
32 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]25
33 ประกาศ เรื่องรายงานติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบ e-plan ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]68
34 แผนปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]59
35 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 15 ธ.ค. 2564 ]55
36 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิน [ 14 ธ.ค. 2564 ]56
37 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]64
38 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]60
39 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ต.ค. 2564 ]74
40 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]65
 
|1หน้า 2|3