เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 [ 20 ก.ย. 2564 ]43
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 เอกทศ [ 12 พ.ค. 2564 ]46
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา32 [ 20 เม.ย. 2564 ]44
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถภึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 6 เม.ย. 2564 ]46
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับทีี่7 ) พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2564 ]45
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทีี่2) พ.ศ.2554 [ 10 ก.พ. 2564 ]45
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]43
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]45
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา32 [ 18 ม.ค. 2564 ]46
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเิงนอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับทีี่2) พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]44
11 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 เอกทศ [ 5 ม.ค. 2564 ]44
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผุ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 18 ส.ค. 2563 ]41
13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]45
14 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 เม.ย. 2563 ]46
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีี่3) พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2563 ]43
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 18 มิ.ย. 2562 ]45
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การรักษาเงิน(ฉบับทีี่4) พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]45
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2562 ]44