เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2565 ]116
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]112
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2565 ]33
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 [ 20 ก.ย. 2564 ]128
5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]132
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา32 [ 20 เม.ย. 2564 ]127
7 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถภึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 [ 6 เม.ย. 2564 ]130
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับทีี่7 ) พ.ศ.2562 [ 8 มี.ค. 2564 ]128
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทีี่2) พ.ศ.2554 [ 10 ก.พ. 2564 ]129
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]119
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]160
12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา32 [ 18 ม.ค. 2564 ]123
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเิงนอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับทีี่2) พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]154
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผุ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 18 ส.ค. 2563 ]168
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]162
16 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 เม.ย. 2563 ]126
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีี่3) พ.ศ.2561 [ 7 ม.ค. 2563 ]120
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 16 ต.ค. 2562 ]107
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 18 มิ.ย. 2562 ]125
20 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]103
 
หน้า 1|2