เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย [ 16 ม.ค. 2562 ]18
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การรักษาเงิน(ฉบับทีี่4) พ.ศ.2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]37
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2562 ]38
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงิน [ 16 ต.ค. 2561 ]18
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒฯาของ อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 13 มิ.ย. 2560 ]17
 
|1หน้า 2